Centrum Cyberbezpieczeństwa
i Ochrony Danych we Władysławowie

Do wdrożenia dyrektywy NIS2 pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Kim jesteśmy?

Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie to Jednostka Organizacyjna Gminy Władysławowo powołana w celu wsparcia i koordynacji działań związanych z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, projektami informatycznymi oraz edukacją cyberświadomości.

Cyberbezpieczeństwo

CCIOD Władysławowo w obszarze cyberbezpieczeństwa, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:

 1. Włączenie obsługiwane podmioty we wspólny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opracowany na podstawie normy ISO27001 oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
 2. Wsparcie w zakresie oceny ryzyka zgodnie z normą ISO27005 oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
 3. Wsparcie w procesie zarządzania incydentem i zgłoszeniu incydentu cyberbezpieczeństwa zgodnie z Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560 ze zm.) oraz przyszłych norm i aktów prawnych.
 4. Włączenie obsługiwane podmioty do systemu agregacji i analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych.
 5. Stanowienie osoby do kontaktu zgodnie z Art. 21 ust 1-3 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 6. Wsparcie w procesie ustawicznego podnoszenia cyberodporności w zakresie technicznym oraz organizacyjnym.

Ochrona Danych Osobowych

CCIOD Władysławowo w obszarze ochrony danych osobowych, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz umożliwia wyznaczenie Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynikają z art. 39 RODO i są to w szczególności:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpraca z organem nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 6. CCIOD Władysławowo wypełnia swoje zadania z zakresu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Wsparcie informatyczne

CCIOD Władysławowo w obszarze informatyki, teleinformatyki, systemów monitoringu wizyjnego i telemetrii, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:

 1. Wsparcie w rozwoju systemów teleinformatycznych oraz ich zgodności z przepisami.
 2. Doradztwo oraz opiniowanie w zakresie inwestycji związanych z systemami teleinformatycznymi oraz koordynację ich wdrażania.
 3. Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych, które leżą w kompetencjach i są zgodne z kwalifikacjami personelu CCIOD Władysławowo.
 4. Wsparcie w bieżącym eliminowaniu usterek i awarii systemów teleinformatycznych, w szczególności sieci i serwerów podmiotów obsługiwanych.
 5. Wsparcie w utrzymaniu ciągłości działania systemów teleinformatycznych podmiotów obsługiwanych.
 6. Wsparcie w realizacji obowiązków dotyczących systemów informatycznych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Edukacja Cybersecurity-Awareness

CCIOD Władysławowo w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla pracowników obsługiwanych podmiotów i społeczności mieszkańców Gminy Władysławowo, działając na rzecz podmiotów obsługiwanych zapewnia:

 1. Cykliczne szkolenia i spotkania konsultacyjne z zakresu cyber security awareness dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
 2. Cykliczne szkolenia i spotkania konsultacyjne z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
 3. Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników podmiotów obsługiwanych oraz mieszkańców Gminy Władysławowo.
 4. Publikację porad, ostrzeżeń i dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem stron internetowych lub mediów społecznościowych CCIOD Władysławowo mając na celu utrwalanie wiedzy i umiejętności oraz świadomości cyberzagrożeń i budowania zbiorowej cyberodporności wśód czytelników.

Kontakt

CCIOD Władysławowo

Centrum Cyberbezpieczeństwa
i Ochrony Danych we Władysławowie

Gen. Józefa Hallera 19,
84-120 Władysławowo

ESP ePUAP: /cciod/SkrytkaESP
NIP 5871741191
REGON 525541146

Scroll to Top